Saturday, March 27, 2010

A Moment of Darkness

hindi por que madilim, may mangyayari na.

-Earth Hour